English

ãæÞÚ ãÏÑÓíä - ááÏÑæÓ ÇáÎÕæÕíÉ
ѿ
   
   
   
       
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative analysis ,IBM ,operations research and Math teacher For all students ãÏÑÓ ÇÞÊÕÇÏ æ ÇÍÕÇÁ æÊÍáíá ÇÍÕÇÆì ÈÈÑäÇãÌ spss æÈÑäÇãÌ Minitab æÈÍæË ÚãáíÇÊ æÊÍáíá ßãí æÅÏÇÑÇÉ ÚãáíÇÊ æ ÑíÇÖíÇÊ ááÌÇãÚÇÊ æÇáÏÑÇ , 22 2024   (0)   : (199)
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative a ...
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative analysis ,IBM ,operations research and Math te ...


ÓáÇãå ÓÑÍÇä
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ æãÊÇÈÚÉ ÕÝæÝ Çæáíå Ýí ÌÏÉ 0507912668 , 25 2024   (0)   : (220)
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ æãÊÇÈÚÉ ÕÝæÝ Çæáí ...
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ ÎÕæÕí ááãÑÍáÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ 0507912668 ãÏÑÓÉ ÎÕæÕ ...


ãÚáãíä æãÚáãÇÊ ÇáÊÝæÞ 0507912668
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá ٠٥٣٧٦٥٩٤٤٨ , 22 2024   (0)   : (242)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ ...


ãÍãÏ ÓÇáã
ãÏÑÓ ÇÑÏäí ÇÍíÇÁ áØáÇÈ ÇáËÇäæí æÇáÌÇãÚí æÇáØÈ , 06 2024   (0)   : (210)
ãÏÑÓ ÇÑÏäí ÇÍíÇÁ áØáÇÈ ÇáËÇäæ ...
ãÏÑÓ ÇÑÏäí ÎÈÑÉ ØæíáÉ æØÑÞ ãíÓÑÉ áÇÎÊÈÇÑ ÇáÊÍÕíáí ãÇÏÉ ...


ÓÇáã ÇÈæ ãÍãæÏ
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative analysis ,IBM ,operations research and Math teacher For all students ãÏÑÓ ÇÞÊÕÇÏ æ ÇÍÕÇÁ æÊÍáíá ÇÍÕÇÆì ÈÈÑäÇãÌ spss æÈÑäÇãÌ Minitab æÈÍæË ÚãáíÇÊ æÊÍáíá ßãí æÅÏÇÑÇÉ ÚãáíÇÊ æ ÑíÇÖíÇÊ ááÌÇãÚÇÊ æÇáÏÑÇ , 28 2024   (0)   : (203)
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative a ...
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative analysis ,IBM ,operations research and Math te ...


ÓáÇãå ÓÑÍÇä
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá ٠٥٣٧٦٥٩٤٤٨ , 13 2024   (0)   : (271)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ ...


ãÍãÏ ÓÇáã
Physics and Chemistry Teacher , 27 2024   (0)   : (190)
Physics and Chemistry Teacher
Physics and Chemistry Teacher More than 15 years experience American and British Curriculum Egy ...


Ossama ABDELLATIF
 ãÚáã ÑíÇÖíÇÊ ÎÕæÕí Ýí ÇáÑíÇÖ 0593511359 , 23 2024   (0)   : (200)
ãÚáã ÑíÇÖíÇÊ ÎÕæÕí Ýí ÇáÑíÇÖ 0 ...
ÇÝÖá ÇáãÚáãíä æÇáãÚáãÇÊ Ýí ÇáÑíÇÖ 0593511359 ãÚáã ÑíÇÖíÇÊ ...


ElRowad
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 

ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá ٠٥٣٧٦٥٩٤٤٨ , 05 2024   (0)  : (227)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ ...

ãÍãÏ ÓÇáã
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá ٠٥٣٧٦٥٩٤٤٨ , 22 2024   (0)  : (242)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ ...

ãÍãÏ ÓÇáã
ãÚáãÉ áÛÉ ÇäÌáíÒíÉ Ýí ãßÉ ÇáãßÑãÉ ÊæÇÕá æÇÊÓ Çæ ÌæÇá 0507912668 , 05 2024   (0)  : (253)
ãÚáãÉ áÛÉ ÇäÌáíÒíÉ Ýí ãßÉ Çáãß ...
ãÚáãÉ ÇäÌáíÒí Ýí ãßÉ ÇáãßÑãÉ 0507912668 ãÚáãÉ ÇäÌáíÒí Ýí ãß ...

ãÚáãíä æãÚáãÇÊ ÇáÊÝæÞ 0507912668
ÏßÊæÑ ãÏÑÓ ÇÍÕÇÁ SPSS ßãí Ííæí ÇäÓÇäí ØÈí ÊÑÈæí äÝÓí ÇÏÇÑí ÇÍÊãÇáÇÊ ãÍáá ÇÍÕÇÆí 0581377355 Úáì ÈÑäÇãÌ SPSS áÌãíÚ ÇáÑÓÇÆá æÇáÈÍæË ÏæÑÉ ÇáÊÍáíá ÇáÇÍÕÇÆí SPSS ÊÍáíá ÈíÇäÇÊ ÇáÊÍáíá ãÚáã ÎÕæÕí ÊÝÇÖá æÊßÇãá ÑíÇÖíÇÊ ÝíÒíÇÁ ãíÌÇ ÓÊÇÊ ãíÞÇ ÓÊÇÊ MEGA STST , 05 2024   (0)  : (230)
ÏßÊæÑ ãÏÑÓ ÇÍÕÇÁ SPSS ßãí Ííæí Ç ...
ÏßÊæÑ ãÏÑÓ ÇÍÕÇÁ SPSS ßãí Ííæí ÇäÓÇäí ØÈí ÊÑÈæí äÝÓí ÇÏÇÑ ...

ãÍãæÏ ãÍãÏ ÇÍãÏ
ãÚáã áÛÉ ÚÑÈíÉ æäÍæ æÕÑÝ , 19 2024   (0)  : (221)
ãÚáã áÛÉ ÚÑÈíÉ æäÍæ æÕÑÝ
ãÚáã áÛÉ ÚÑÈíÉ ÊÃÓíÓ æãÊÇÈÚÉ æäÍæ æÕÑÝ ááãÑÍáÉ ÇáËÇäæ ...

äÕÑ ÔÑíÝ
ÇáÚÑíÌÇ ÇáæÓØì , 05 2024   (0)  : (220)
ÇáÚÑíÌÇ ÇáæÓØì
ãÚáãÉ ËÇäæí ãÇÏÉ ÝíÒíÇÁ æßíãíÇÁ ãÚáãÉ ÇÈÊÏÇÆí ÌãíÚ Çá ...

ÂáÇÁ ÇáãÍãÏ
ãÚáãå æãÚáã ÎÕæÕì ÈÇáÑíÇÖ , 30 2024   (0)  : (200)
ãÚáãå æãÚáã ÎÕæÕì ÈÇáÑíÇÖ
ãÚáãÇÊ æãÚáãíä ÌãíÚ ÇáÊÎÕÕÇÊ ááÏÑæÓ ÇáÎÕæÕíå æÇáãÊÇÈÚ ...

Çã ÇÑæì Çã ÇÑæì
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ æãÊÇÈÚÉ ÕÝæÝ Çæáíå Ýí ÌÏÉ 0507912668 , 25 2024   (0)  : (220)
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ æãÊÇÈÚÉ ÕÝæÝ Çæáí ...
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ ÎÕæÕí ááãÑÍáÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ 0507912668 ãÏÑÓÉ ÎÕæÕ ...

ãÚáãíä æãÚáãÇÊ ÇáÊÝæÞ 0507912668
1 2 3 4 5 6 7 8
 
, 07 2024   (0)  : (350)
Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative a ...

Economics ,statistics,Biostatistics,spss,Quantitative analysis ,IBM ,operations research and Math teacher For all students ãÏÑÓ ÇÞÊÕÇÏ æ Ç ...


ÓáÇãå ÓÑÍÇä
, 27 2024   (0)  : (288)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...

ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ æÇÊÓ ٠٥٣&#1 ...


ãÍãÏ ÓÇáã
, 28 2024   (0)  : (273)
ÇáÊÍáíá ÇáÇÍÕÇÆí ááÈÍæË SPSS 05827 ...

ÇáÊÍáíá ÇáÇÍÕÇÆí ááÈÍæË SPSS 0582709738 ãÏÑÓ ÇÍÕÇÁ spss ßãí Ííæí ÊÍáíáí ãÚáã ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ ...


ãÍãÏ ÇÍãÏ
, 13 2024   (0)  : (271)
ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ Î ...

ãÏÑÓ ÎÕæÕí ÑíÇÖíÇÊ æãÊÇÈÚÇÊ ÎÈÑÉ ÈÌÏÉ ÇáÍãÏÇäíÉ ÌæÇá æ æÇÊÓÇÈ ٠٥٣&am ...


ãÍãÏ ÓÇáã
, 15 2024   (0)  : (267)
ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ ááãÑÍáÉ ÇáãÊæÓØÉ ...

ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ Ýí ÇáÑíÇÖ 0507912668 ãÚáãÉ ÊÃÓíÓ ÎÕæÕí ááãÑÍáÉ ÇáãÊæÓØÉ 0507912668 ÃÑÞÇã ãÏÑÓ ...


ãÚáãíä æãÚáãÇÊ ÇáÊÝæÞ 0507912668
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11